☰ Menu Prawe Menu ☰
Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

Sobota 23.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

Budynek biurowo - socjalny

INFORMACJA

BIP - Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Krótka 3
06-200 Maków Mazowiecki
tel./fax. 29 71 71 522
e-mail: makowzdp@wp.pl

 p.o. Dyrektor – Roman Wenda

tel. 29 71 71 522 wew. 104
tel. kom. 604 216 727; 607 145 173


Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek, piątek  7.00-15.00

wtorek 7.30 - 15.30 

Obwód drogowy

tel. 29 71-73-040
tel. /fax. 29 71 73 040
 

Majster drogowy - Radosław Szydlik

tel. 29 71 73 040
tel. kom. 511 476 236
tel. /fax. 29 71 73 040

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowiecki, adres: ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki;
  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;;
  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  3. w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
  4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 
Wytworzył:
Udostępnił:
Sienkiewicz Łukasz
(2012-03-23 09:44:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kasjaniuk Katarzyna
(2022-08-25 11:31:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 209061